Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-128721/2017.


Az Országos Kórházi Főigazgatóság (továbbiakban OKFŐ) (1125 Budapest, Diós árok 3.) tevékenységével összefüggésben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szerint a személyes adatai és különleges adatai (továbbiakban együttesen: Személyes Adat) kezeléséről és felhasználásáról (Adatkezelés), valamint az Adatkezeléssel kapcsolatos jogairól az alábbiak szerint tájékoztatja az érintetteket (Érintett/ek).

Az Érintett jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő Érintett Személyes Adatait kezelje. A hozzájárulást az Érintett által a Hírlevélre való feliratkozással megadottnak kell tekinteni. Érintett tudomásul veszi, hogy a Hírlevélre való feliratkozás során megadott Személyes Adatait az Adatkezelő határozatlan ideig, de legkésőbb a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

Az Adatkezelés célja, hogy az Érintett által megadott Személyes Adatokat ismerve Adatkezelő megküldje Érintett számára az EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001 „Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program” aktuális híreit.

Adatkezelő kijelenti, hogy a Személyes Adatokat kizárólag a fentiekben leírt célból használja az Infotv., illetve a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően.

Az Érintett az adatait önkéntesen szolgáltatja, egyben kijelenti, hogy az így átadott adatok a valóságnak megfelelnek. Érintett kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, az Érintett által megadott Személyes Adatban bekövetkező változás esetén azt haladéktalanul bejelenti Adatkezelő részére, vagy az Érintett maga frissíti az adatokat.

Érintett tudomásul veszi, hogy az általa megadott bármely Személyes Adat pontosságáért és valódiságáért kizárólagosan Érintettet terheli a felelősség.

Érintett tudomásul veszi, hogy bármikor lehetősége van a Hírlevélről történő leiratkozásra, melyet az apololeszek@okfo.gov.hu címre írt erre irányuló e-mailjével tehet meg.

Az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatos részletes előírásokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)  tartalmazza.